Územný plán obce Ľubica

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Ciele riešenia Územného plánu obce Ľubica vyplývajú z účelu a zamerania využitia územno-plánovacej dokumentácie. Cieľom ÚPN-O je zmeniť a doplniť schválenú koncepciu rozvoja obce v súlade s aktuálnymi potrebami územného rozvoja obce. V tomto zmysle sú ciele riešenia ÚPN-O Ľubica nasledovné: • riešiť zmeny a doplnky koncepcie územného rozvoja vyplývajúce z aktuálnych rozvojových zámerov pripravovaných na území obce a v jej katastrálnych územiach, • získať aktuálny ÚPN-O v zmysle riešenia zmien a doplnkov koncepcie územného rozvoja obce, t.j. aktualizovať relevantné regulatívy a limity funkčného a priestorového usporiadania obce, vymedzenie funkčných plôch a územno-technické podmienky umiestňovania stavieb, zariadení verejného dopravného a technického vybavenia, vrátane verejnoprospešných stavieb.
 • Dotknutá obec: Kežmarok, Javorina (vojenský obvod), Ľubica, Vrbov, Levoča, Ihľany, Krížová Ves, Jakubany (okresy: Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa)
 • Príslušný orgán: OÚ ŽP Kežmarok
 • Obstarávateľ: Obec Ľubica, Gen. Svobodu 127, 059 71 Ľubica
 • IČO Obstarávateľa: 31942547
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  10.01.2018
  Oznámenie
  10.01.2018