X Dovoľujem si Vás upozorniť, že na 30. 5. 2018 je plánovaná technická odstávka portálu www.enviroportal.sk.

Územný plán obce Košťany nad Turcom

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom územného plánu je zabezpečenie územných a technických podmienok na rozvoj obce a jej katastrálneho územia v návrhovom období územného plánu. Ďalšími cieľmi územného plánu obce sú: • komplexné riešenie a určenie zásad priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, • stanovenie limitov využitia plôch katastrálneho územia v súlade s prírodnými danos-ťami a potrebou vytvoriť podmienky pre trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny, dosiahnutie a udržanie ekologickej stability, • stanovenie regulatívov, zabezpečujúcich vytváranie harmonického prostredia v obci a vo voľnej krajine, • vzájomná koordinácia činností v území, zabezpečujúca účelné a perspektívne vynakladanie prostriedkov na technickú infraštruktúru, • vytvorenie ponuky využiteľných voľných plôch, napomáhajúcej rozvoju všetkých funkcií, vrátane hospodárskej základne obce.
 • Dotknutá obec: Martin, Žabokreky, Košťany nad Turcom, Bystrička, Príbovce, Turčiansky Peter, Trebostovo, Necpaly (okres: Martin)
 • Príslušný orgán: OkÚ Martin
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin
 • Obstarávateľ: Obec Košťany nad Turcom, Obecný úrad, Košťany nad Turcom č. 64, 038 41
 • IČO Obstarávateľa: 316741
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  08.09.2017
  Oznámenie
  08.09.2017
  08.09.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  06.10.2017