TOWN SHOPPING CENTER – Michalovce, Nám. osloboditeľov

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predložený zámer rieši prípravu územia a výstavbu obchodného centra v Centrálnej mestskej zóne mesta Michalovce, na Nám. osloboditeľov. Obchodné centrum je navrhnuté o celkovej úžitkovej ploche 24.567,7 m2. Dôvodom vybudovania obchodného centra na Nám.osloboditeľov je skvalitnenie a rozšírenie ponuky predaja spotrebného a potravinárskeho tovaru pre širokú verejnosť v Centrálnej mestskej zóne mesta. Súčasťou zámeru je aj vybudovanie parkovacieho domu s kapacitou 176 parkovacích miest a podzemného parkoviska pod obchodným centrom s kapacitou 101 parkovacích miest. Zámer rieši celkovú kapacitu 277 parkovacích miest.
 • Dotknutá obec: Michalovce (okres: Michalovce)
 • Príslušný orgán: OkÚ Michalovce
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Slobody 1, 07101 Michalovce
 • Navrhovateľ: BL Five, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 45263281
 • Povoľujúci orgán: Mesto Michalovce
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  11.01.2018
  Spracovateľ zámeru Ing. Radosla Harbuľák
  Text zámeru
  11.01.2018
  11.01.2018
  11.01.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  20.03.2018