Termické zhodnocovanie odpadu v spoločnosti VAS Žilina - Mojšova Lúčka

 • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.13 Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách č. 1 - 4 a 12 9.5 Zariadenia na zneškodňovanie ostatných odpadov spaľovaním alebo zariadenia na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie ostatných odpadov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie prevádzky na termické zhodnocovanie odpadov s výrobou tepla a elektrickej energie v existujúcom areáli spoločnosti VAS Žilina - Mojšova Lúčka.
 • Dotknutá obec: Strečno, Gbeľany, Žilina, Varín, Mojš, Nededza, Stráňavy (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Veterinárna asanačná spoločnosť, VAS s.r.o., Mojšova Lúčka, 011 76 Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 31587666
 • Povoľujúci orgán: SIŽP Žilina, SÚ Žilina
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  15.04.2010
  Spracovateľ zámeru EKOJET spol. s r.o.
  Text zámeru
  15.04.2010
  15.04.2010
  15.04.2010
  15.04.2010
  15.04.2010

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení EKOJET spol. s r.o.
  Text správy o hodnotení
  04.01.2011

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  02.10.2012