Termické zhodnocovanie odpadu v spoločnosti VAS Žilina - Mojšova Lúčka

  • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 2.13 Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách č. 1 - 4 a 12 9.5 Zariadenia na zneškodňovanie ostatných odpadov spaľovaním alebo zariadenia na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie ostatných odpadov
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie