Skládka odpadov Žiar nad Hronom – III. Etapa

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný s kapacitou
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom predkladaného investičného zámeru je vybudovanie novej kazety K4 na ukladanie nie nebezpečného odpadu (III. Etapa), ktoré je navrhované v existujúcom areáli Skládky odpadu Žiar nad Hronom.
 • Dotknutá obec: Žiar nad Hronom (okres: Žiar nad Hronom)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina v zastúpení EKOS PLUS s.r.o., Župné nám. 7, 811 03 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36400491
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica
 • Dokumenty

 • Dátum zverejnenia zámeru
   30.12.2015
 • Text zámeru:
 • Oznámenie o predložení zámeru:
 • Spracovateľ zámeru: EKOS PLUS s.r.o.
 • Upustenie od spracovania správy o hodnotení:
 • Verejné prerokovanie: Okresný úrad Žiar nad Hronom, nám. Matice slovenskej 8, 09.03.2016 15:00
 • Text záverečného stanoviska: