Sanácia environmentálnej záťaže - výstavba podzemnej tesniacej steny a povrchovej tesniacej vrstvy - Bratislava – Vrakuňa – skládka CHZJD

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je teda realizácia sanácie environmentálnej záťaže metódou enkapsulácie skládky s dočistením podzemnej vody v jej okolí na úroveň cieľových hodnôt sanácie, čím sa eliminujú prítomné environmentálne a zdravotné riziká identifikované analýzou rizika znečisteného územia
 • Dotknutá obec: Okres Bratislava II (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: OkÚ Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava,
 • IČO Navrhovateľa: 42181810
 • Povoľujúci orgán: 1. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné
  prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
  2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
  Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
  3. Mestská časť Bratislava – Ružinov, Stavebný úrad, Mierová
  21, 827 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  23.02.2018
  Spracovateľ zámeru RNDr. Jaroslav Schwarz odborne spôsobilá osoba na posudzovanie vplyvov na životné prostredie č. 2/95-OPV na základe dohody o vykonaní práce č. 42/2017-DVP
  Text zámeru
  23.02.2018
  23.02.2018
  23.02.2018
  23.02.2018
  23.02.2018
  23.02.2018