Rýchlostná cesta R2 Včeláre - Šaca

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Diaľnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom investície je skvalitnenie cestnej siete v riešenom území, zvýšenie priepustnosti a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Odstránením prejazdu intravilánovými úsekmi dôjde ku zlepšeniu obslužnosti územia, zníži sa miera obťažovania obyvateľov tranzitnou dopravou a zlepšia sa bezpečnosť premávky životné podmienky v dotknutých obciach.
 • Dotknutá obec: Drienovec, Moldava nad Bodvou, Čečejovce, Košice - Šaca, Zádiel, Mokrance, Turňa nad Bodvou, Dvorníky - Včeláre, Hrhov, Veľká Ida, Hosťovce, Cestice (okresy: Košice - okolie, Košice II, Rožňava)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35919001
 • Povoľujúci orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky
 • Dokumenty

 • Dátum zverejnenia zámeru
   25.06.2015
 • Text zámeru:
 • Dátum zverejenenia správy o hodnotení:
  • 01.07.2016
 • Text správy o hodnotení:
 • Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti:
 • Informácia o správe o hodnotení:
 • Verejné prerokovanie: Dvorníky - Včeláre 25. 07. 2016 o 15:00, Turňa nad Bodvou 25. 07. 2016 o 17:00, Moldava nad Bodvou 25. 07. 2016 o 19:00, Mokrance 26.7.2016 o 15:00, Cestice 26.7.2016 o 17:00, Čečejovce 27.7.2016 o 15:00, Košice - Šaca , 26.07.2016 19:00
 • Text záverečného stanoviska: