Rozšírenie prevádzky na výkup železného šrotu a farebných kovov Veľké Kapušany

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Prevádzka výkupu železného šrotu Veľké Kapušany v riešenej lokalite bola zriadená už v roku 1994 za účelom zberu odpadov kategórie ostatné odpady - kovový odpad. Vzhľadom na vývoj legislatívy v danej oblasti a súčasný zámer navrhovateľa o pokračovanie činnosti v existujúcich priestoroch v rozšírenej skladbe druhov železného šrotu a farebných kovov v súlade s platnou legislatívou, je potrebné uskutočniť zmenunavrhovanej činnosti.
 • Dotknutá obec: Veľké Kapušany (okres: Michalovce)
 • Príslušný orgán: OkÚ Michalovce
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Slobody 1, 07101 Michalovce
 • Navrhovateľ: TRAIN BULDING TEAM, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 50770730
 • Povoľujúci orgán: Mesto Veľké Kapušany
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  26.09.2017
  Text oznámenia o zmene
  26.09.2017
  26.09.2017
  26.09.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  17.10.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  06.11.2017