Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Program kraja sa vydáva na obdobie piatich rokov, t.j. na roky 2016 – 2020. Je vypracovaný v súlade s POH SR na roky 2016 – 2020, ktorý schválila Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 562 zo dňa 14.10.2015. Ciele a opatrenia v záväznej časti programu kraja budú v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva v zmysle § 6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon o odpadoch) a článku 4 Smernice Európskeho parlamentu a rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc zamerané na: a) predchádzanie vzniku odpadov, b) príprava na ich opätovné použitie, c) recyklácia, d) iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie odpadov, e) zneškodňovanie odpadov.
 • Dotknutá obec: Nitriansky Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: OkÚ Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Obstarávateľ: Okresný úrad Nitra
 • IČO Obstarávateľa: 151866
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  15.01.2016
  Oznámenie
  15.01.2016
  04.02.2016
  12.02.2016
  07.03.2016

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  01.03.2016
  04.03.2016
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  01.03.2016

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  09.11.2017
  Spracovateľ správy o hodnotení ENVEX, s.r.o., Šafárikova 91, 048 01 Rožňava
  Text strategického dokumentu
  07.11.2017
  Text správy o hodnotení
  08.11.2017
  Verejné prerokovanie Okresný úrad Nitra, veľká zasadacia miestnosť č.64 30.11.2017 o 09:00