Poráč - malá vodná nádrž

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.1 Priehrady, nádrže a iné zariadenia urcené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží - s výškou hrádze nad základovou líniou alebo - s celkovým novým objemom alebo dodatocne zadržaným objemom - s rozlohou
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom je vybudovanie malej vodnej nádrže s funkciami - rekreačnou a akumulačnou (akumulácia vody pre technické zasnežovanie lyžiarskych svahov) v priestore,kde je vybudované lyžiarske stredisko.
 • Dotknutá obec: Poráč (okres: Spišská Nová Ves)
 • Príslušný orgán: OkÚ Spišská Nová Ves
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikovo námestie 5, 05201 Spišská Nová Ves
 • Navrhovateľ: BBF elektro s.r.o., Radlinského 17/B, 052 01 Spišská Nová Ves
 • IČO Navrhovateľa: 36177245
 • Povoľujúci orgán: Obec Poráč, Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.09.2017
  22.09.2017
  Spracovateľ zámeru Hydroprojekt Plus s.r.o., Ing. Jozef Kutný, Važecká 11, 040 12 Košice
  Text zámeru
  22.09.2017
  22.09.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  20.11.2017