Obchodné centrum Košice - Moldavská 1. etapa a 2. etapa

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: výstavba OC
 • Dotknutá obec: Košice - Juh (okres: Košice IV)
 • Príslušný orgán: OkÚ Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Navrhovateľ: ENTO spol. s.r.o. Košice, Jesenského 6, 04001 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 31656552
 • Povoľujúci orgán: Mesto Košice - Stavebný úrad pracovisko Košice - Juh, OÚKE, Mesto Košice referát šsú pre miestne a účelové komunikácie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  09.01.2019
  Spracovateľ zámeru ADONIS CONSULT, s.r.o., Eisnerova 38/A, 841 07 Bratislava
  Text zámeru
  09.01.2019
  09.01.2019