Muehlbauer Nitra - III. etapa

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zmena pôdorysu pôvodne posudzovanej haly SO 203. Pôvodný rozmer 40x100 sa mení na pôdorys haly 41x81 m a dôjde k otočeniu haly o 90°, čím dôjde k zásahu do nového prikúpeného pozemku (p. č. 2310/23) a navýši sa podlažnosť objektu na 3 NP. Účel objektu ostáva nezmenený – montážne pracoviská a pracoviská vedy a výskumu
 • Dotknutá obec: Nitra (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: OkÚ Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Navrhovateľ: Muehlbauer Technologies s.r.o., Novozámocká 233, 949 05 Nitra
 • IČO Navrhovateľa: 36725232
 • Povoľujúci orgán: Mesto Nitra, OU NR - OSZP3
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  09.11.2018
  Text oznámenia o zmene
  09.11.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  13.12.2018
  16.01.2019