X Dovoľujem si Vás upozorniť, že na 30. 5. 2018 je plánovaná technická odstávka portálu www.enviroportal.sk.

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov, Jarok

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná činnosť rieši prevádzku mobilného zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov s predpokladanou kapacitou 250 ton/hodinu.
 • Dotknutá obec: Jarok (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: BIDELNICA s.r.o., Budín 1121, 951 35 Veľké Zálužie
 • IČO Navrhovateľa: 44736169
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  06.06.2017
  Spracovateľ zámeru Roman Bidelnica
  Text zámeru
  06.06.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  24.07.2017

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  13.09.2017
  Spracovateľ správy o hodnotení Mgr. Martin Varga
  Text správy o hodnotení
  13.09.2017
  Verejné prerokovanie sála Kultúrneho domu v Jarku dňa 16.10.2017 o 15:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  13.12.2017
  Právoplatné záverečné stanovisko
  23.01.2018