Mobilné zariadenice na zhodnocovanie stavebných odpadov Mobicat MC 100 R EVO

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom posudzovaného investičného zámeru je prevádzkovanie mobilného zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov na zvýšenie efektivity zhodnotenia odpadov v mieste ich vzniku.
 • Dotknutá obec: Rovinka (okres: Senec)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: FORNIX Recykling, s.r.o., Trnavská 181, 900 27 Bernolákovo
 • IČO Navrhovateľa: 46104232
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a krajiny a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  Spracovateľ zámeru EKO-DAMI s.r.o., Mesačná 9, 821 02 Bratislava
  Text zámeru
  04.10.2016

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  06.12.2016
  06.12.2016

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  24.04.2017
  Spracovateľ správy o hodnotení EKO-DAMI s.r.o., Mesačná 9, 821 02 Bratislava
  Text správy o hodnotení
  24.04.2017

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  13.09.2017
  Odvolanie/ rozklad proti záverečnému stanovisku
  28.09.2017
  28.09.2017