Lovinobaňa - intenzifikácia ČOV

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Cistiarne odpadových vôd a kanalizacné siete
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Investičná akcia predstavuje modernizáciu a prevádzku objektov ČOV typ OSA 850. V súčasnosti je v obci Lovinobaňa vybudovaná mechanicko - biologická ČOV typ OSA 850 s cirkulačnou dlhodobou aktiváciou a čiastočnou denitrifikáciou s kalovým hospodárstvom pre 2000 EO. Investičným zámerom je zefektívnenie čistenia odpadových vôd, optimalizovanie biologického procesu čistenia odpadových vôd tak, aby výstupné parametre znečistenia spĺňali predpísané legislatívne hodnoty za zníženia prevádzkových nákladov existujúcej a prevádzkovanej mechanicko - biologickej ČOV typ OSA 850.
 • Dotknutá obec: Lovinobaňa (okres: Lučenec)
 • Príslušný orgán: OkÚ Lučenec
  Nám. Republiky 26, 98406 Lučenec
 • Navrhovateľ: Obec Lovinobaňa, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa
 • IČO Navrhovateľa: 316172
 • Povoľujúci orgán: OULC
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  14.09.2017
  Spracovateľ zámeru Health Protection s.r.o., Banská Bystrica
  Text zámeru
  14.09.2017
  14.09.2017
  14.09.2017
  14.09.2017
  14.09.2017