Liečebno - pobytový apartmánový komplex AD "GINO"

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaný zámer predstavuje výstavbu „ Liecebno-pobytového apartmánovo komplexu AD GINO“ v areáli aquaparku Bešenová, ktorý bude využívaný na podnikanie v oblasti cestovného ruchu a liecebných pobytov, s dôrazom na rozšírenie možnosti ubytovania a športového zázemia. Funkcne aj prevádzkovo nadväzuje na jestvujúci aquapark.
 • Dotknutá obec: Bešeňová (okres: Ružomberok)
 • Príslušný orgán: OkÚ Ružomberok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. A. Hlinku 74, 03401 Ružomberok
 • Navrhovateľ: EUROCOM & Co, s.r.o., Pribinova 18, 811 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35761172
 • Povoľujúci orgán: Obec Bešeňová
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  11.01.2018
  Spracovateľ zámeru RNDr.Ján Šavrnoch, I.Houdeka 1924/30, 034 01 Ružomberok
  Text zámeru
  11.01.2018
  11.01.2018
  11.01.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  16.02.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  19.03.2018