Intenzifikácia separovaného zberu a zberný dvor odpadov Ražňany

 • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.8 Skladovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je intenzifikácia separovaného zberu vybraných druhov odpadov, zhromažďovanie a dočasné uloženie odpadov, bez následného zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov.
 • Dotknutá obec: Ražňany (okres: Sabinov)
 • Príslušný orgán: OÚ ŽP Prešov
 • Navrhovateľ: Obec Ražňany
 • IČO Navrhovateľa: 327689
 • Povoľujúci orgán: OÚŽP Prešov , pracovisko Sabinov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.06.2011
  Spracovateľ zámeru Ing. Naďa Jursová - ENVI GARDEN, Bajkalská 8, 080
  Text zámeru
  22.06.2011
  22.06.2011
  22.06.2011
  22.06.2011
  Právoplatné rozhodnutie
  16.08.2011