Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník, časť skládky pre odpad, ktorý nie je nebezpečný, SO 019 Rekultivácia

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpecný s kapacitou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena oproti pôvodne posudzovanej a povolenej činnosti spočíva v zmene vrstiev uzatvorenej skládky ostatného odpadu.
 • Dotknutá obec: Sirník (okres: Trebišov)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n. o., Cejkov 331, 076 05 Cejkov
 • IČO Navrhovateľa: 31257526
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  21.06.2018
  Text oznámenia o zmene
  21.06.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  10.08.2018