IBV Kráľovica

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vytvorenie novej obytnej zóny v katasri obce Malé Ripňany s vysokou kvalitou obytného prostredia. Návrh rieši koncepciu prisetorového usporiadania a funkčného využívania územia formou parcelácie územia na pozemky s rezervou na vybudovanie prístupovej komunikácie a napojenie na inžinierske siete. Samotný zámer rieši len prípravu územia, jeho dopravné napojenie na cestnú sieť, napojenie územia na prvky technickej infraštruktúry a vybudovanie prípojok inžinierskych sietí k hraniciam jednotlivých pozemkov. Samotná výstavba rodinných domov bude mať individuálny charakter, pričom bude predmetom samostatných projektov.
 • Dotknutá obec: Malé Ripňany (okres: Topoľčany)
 • Príslušný orgán: OkÚ Topoľčany
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ.Štúra 1738, 95540 Topoľčany
 • Navrhovateľ: Sky Group Slovakia, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 35940476
 • Povoľujúci orgán: Obec Malé Ripňany - stavebný úrad, OUTO OSZP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  09.08.2018
  09.08.2018
  Spracovateľ zámeru EKODENT consulting s.r.o., Topoľčany
  Text zámeru
  09.08.2018
  09.08.2018
  09.08.2018
  09.08.2018