Diaľnica D1 Bidovce – Pozdišovce

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Dialnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Prepojiť obe územia komunikáciou, ktorá vylúči ťažkú nákladnú dopravu z intravilánov obcí ležiacich na ceste I/19 a poskytne užívateľom kvalitné dopravné spojenie.
 • Dotknutá obec: Trhovište, Horovce, Sečovce, Dvorianky, Moravany, Tušická Nová Ves, Bidovce, Vojčice, Bačkov, Dargov, Parchovany, Svinica, Ďurkov, Košický Klečenov, Hriadky (okresy: Michalovce, Trebišov, Košice - okolie)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35919001
 • Povoľujúci orgán: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody č.6, 810 05 Bratislava

  Obvodný banský úrad v Košiciach
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  12.04.2017
  Spracovateľ zámeru Valbek s. r. o.
  Text zámeru
  12.04.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  12.06.2017