Čukárska Paka – Skládka odpadov, 2., 3. a 4. stavba, optimalizácia využitia kapacity skládky, SO 30 Rekultivácia

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpecný s kapacitou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná realizácia stavby uzavretie a rekultivácie nadväzuje na uzatvorenú 1. stavbu skládky a rozsah tak prevádzkovanej 2., 3. a 4. stavby – 1. časť a pripravovanú výstavbu 4. stavby – 2. časť skládky.
 • Dotknutá obec: Veľká Paka (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne, Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín
 • IČO Navrhovateľa: 34074694
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  08.08.2018
  Text oznámenia o zmene
  08.08.2018