BYTOVÝ DOM, Podkolibská ulica, Bratislava - Nové Mesto

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovať v obytnom území malopodlažný bytový dom, ktorý pozostáva z troch podzemných podlaží, troch nadzemných podlaží a jedného ustúpeného podlažia.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: OÚ ŽP Bratislava
 • Navrhovateľ: Zlatá noha s.r.o., Bellova 2/a, 831 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 46283773
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • Dokumenty

 • Text zámeru:
 • Oznámenie o predložení zámeru:
 • Spracovateľ zámeru: Artplan spol. s r.o., Karadžičova 27, 811 08 Brati
 • Text rozhodnutia zo zisťovacieho konania: