Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x 440 MW 3. stavba

  • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 2.4 Jadrové elektrárne a iné zariadenia s jadrovými reaktormi (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW stáleho tepelného výkonu) vrátane
  • Povinné hodnotenie
  • ESPOO dohovor:

Základne informácie