Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta Svidník.

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom riešenia Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Svidník je: -riešenie zmeny funkčného využitia územia mesta v rozsahu požiadaviek mesta (lokalita č. 1, č. 2 a č. 3), -riešenie zmeny dopravného vybavenia územia, trasy miestnej komunikácie na lokalite č. 3 Pod lyžiarskym vlekom, -zapracovanie záplavovej čiary Q100 ročnej vody z Máp povodňového ohrozenia (MPO), -zapracovanie návrhu dažďovej kanalizácie v meste (odvedenie vôd z povrchového odtoku).
 • Dotknutá obec: Svidník (okres: Svidník)
 • Príslušný orgán: OkÚ Svidník
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Sovietskych hrdinov 102, 08901 Svidník
 • Obstarávateľ: Mesto Svidník, ul. Sov. hrdinov 200,089 01 Svidník
 • IČO Obstarávateľa: 331023
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  08.09.2017
  Oznámenie
  08.09.2017
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  17.10.2017