"Kravín - pôrodnica", s.č. 375 - prestavba na halu pre ošípané

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živocíšnu výrobu vrátane depónií vedlajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena existujúcej stavby „Kravín – pôrodnica“ na halu pre ošípané, ktorá bude slúžiť na usajnenie a chov hospodárskych zvierat v celkovom počte 682 chovných ošípaných vo váhovej kategórii 30-130 kg.
 • Dotknutá obec: Podlužany (okres: Bánovce nad Bebravou)
 • Príslušný orgán: OkÚ Bánovce nad Bebravou
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 7/7, 95701 Bánovce n./Bebravou
 • Navrhovateľ: Poľnohospodárske družstvo Podlužany, 956 52 Podlužany
 • IČO Navrhovateľa: 00205567
 • Povoľujúci orgán: Obec Podlužany
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  09.08.2018
  Spracovateľ zámeru EnvIdeal, s.r.o., Jaskový rad 151, 831 01 Bratislava
  Text zámeru
  09.08.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  26.09.2018
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  16.10.2018
  25.10.2018