Environmentálne škody


Ako používať fórum Pýtate sa?

Nový Príspevok

V prípade, že chcete byť upovedomený o reakcii na Vašu otázku, zaregistrujte sa alebo zadajte svoj mail.

Komentáre

Poistenie ADR

19.02.2016

Prosím o informáciu či ako budúci prepravca ADR som povinný mať poistenie protí znečisteniu ŽP - Enviro poistenie.
Reagovať

RE:Poistenie ADR

23.02.2016

Vážený prevádzkovateľ, ak budete vykonávať činnosť - prepravu nebezpečného tovaru alebo znečisťujúceho tovaru cestnou dopravou podľa Dohody ADR - vzťahuje sa na Vás zákon NR SR č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zm. a dopl. n. zákonov, konkrétne § 13 a teda aj povinnosť zabezpečiť finančné krytie zodpovednosti za environmentálne škody podľa tohto zákona. Termín splnenia povinnosti je do 100 dní od vydaného nového povolenia na uvedenú činnosť. Paragraf (§13) bol upravený novelou zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ (článok VII. ods. 2 a ods. 3), ktorým sa vyšpecifikovali vyhovujúce spôsoby finančného krytia zodpovednosti za environmentálnu škodu - poistenie, banková záruka alebo účelovo viazaný účet. Novelou bola zároveň stanovená povinnosť písomne preukázať finančné krytie zodpovednosti príslušnému úradu, ktorým je okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie (pre prevádzkovateľov IPKZ je to SIŽP) a každú zmenu bezodkladne taktiež písomne oznámiť. Odporúčané je písomne oznámiť údaje o finančnom krytí zodpovednosti prevádzkovateľa za environmentálnu škodu a priložiť kópiu zmluvy o poistení, bankovej záruke alebo účelovo viazanom účte. Vytvorená finančná zábezpeka v zmysle objektívnej zodpovednosti je určená v prípade závažného znečistenia alebo poškodenia ŽP (voda, pôda, NATURA2000) na odstránenie, nápravu a uvedenie miesta do pôvodného stavu z vlastných finančných zdrojov prevádzkovateľa – pôvodcu environmentálnej škody. Ing. Horňanová, SAŽP
Reagovať