X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Na koho sa obrátiť?

Štátnu správu v odpadovom hospodárstve vykonávajú:

Čiastkový monitorovací systém Odpady - systém zameraný na zber a spracovanie údajov o vzniku a nakladaní s odpadmi, obsahuje verejne prístupné údaje o vzniku a nakladaní s odpadmi

Interaktívna mapa Skládky odpadov - mapová aplikácia pre poskytovanie informácií o prevádzkovaných skládkach odpadov v SR

Register zariadení na zhodnocovanie odpadov - aplikácia pre poskytovanie informácií o zariadeniach na zhodnocovanie odpadov v SR