Odpad

Odpad

1. Aký právny predpis upravuje nakladanie s odpadmi?
2. Prečo separovať odpad?
3. Ako správne separovať odpad?
4. Čo je to spätný odber?
5. Čo je to biologický odpad?
6. Čo urobiť s použitým kuchynským olejom?
7. Čo s elektroodpadom z domácností?
8. Čo urobiť so starými batériami?
9. Čo je to drobný stavebný odpad?
10. Čo urobiť s objemným odpadom?
11. Čo urobiť so starými vozidlami?
12. Čo sú zberné dvory a na čo slúžia?
13.Čo je to množstvový zber odpadov?

14. Kam nahlásiť čiernu skládku odpadu?
15. Kto je povinný platiť príspevok do Recyklačného fondu?
16. Čo znamená rozšírená zodpovednosť výrobcu?
17. Aké sú ciele odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov?

1. Aký právny predpis upravuje nakladanie s odpadmi?

Právny rámec pre nakladanie s odpadmi upravuje zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Zákon o odpadoch a ďalšie všeobecne záväzné predpisy  sú uvedené v kapitole právne predpisy SR. Právny rámec pre nakladanie s odpadmi v Európskej únii tvorí smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc.

2. Prečo separovať odpad?
Separovaný, alebo triedený zber odpadu predstavuje zber, pri ktorom dochádza k mechanickému deleniu odpadov podľa ich druhov. Separácia umožňuje využívanie odpadu ako druhotnej suroviny, a teda je možné jeho opätovné využitie, najmä materiálové zhodnotenie. V tomto procese teda z pôvodných odpadov vznikajú nové, funkčné veci. Výsledkom je hlavne šetrenie prírodných zdrojov a ochrana životného prostredia. Motiváciou môže byť aj úspora ekonomických zdrojov, keďže separovaním dochádza k zníženiu objemu komunálneho odpadu, a teda aj nákladov spojených s jeho uložením na skládke odpadov.

3. Ako správne separovať odpad?

Do MODRÝCH nádob:

 • patria: napr. noviny, časopisy, knihy, kancelársky papier, reklamné letáky, plagáty, zošity, lepenka, kartón a papierové obaly;
 • nepatria: napr. znečistený papier (mastný, mokrý a pod.), voskovaný papier, celofán, použité plienky a hygienické potreby.

Do ŽLTÝCH nádob:

 • patria: napr. plastové fľaše od nápojov, plastové obaly z mydiel, šampónov, čistiacich prostriedkov, polystyrén, fólie, sáčky, plastové tašky, viacvrstvové obaly z nápojov, hračky z plastu, hliníkové plechovky z nápojov;
 • nepatria: napr. chemikáliami alebo olejom znečistené plastové obaly, obaly od nebezpečných látok, hygienické potreby.

Do ZELENÝCH nádob:

 • patria: napr. napr. nevratné nápojové obaly zo skla, nádoby zo skla, sklenené črepy, tabuľové sklo;
 • nepatria: napr. silne znečistené sklo keramika, porcelán, autosklo, lepené sklo, zrkadlá ,TV obrazovky, žiarovky, žiarivky, plexisklo.

Do ČERVENÝCH nádob:

 • patria: napr. kovové obaly (konzervy, plechovky od nápojov, hliníkové fólie), kovové výrobky, kovový šrot alobal;
 • nepatria: napr. silne znečistené kovové obaly, kovové obaly s obsahom nebezpečných látok, kovové obaly kombinované s iným obalom.
Ďalší separovaný odpad (napr. elektroodpad, batérie a akumulátory, pneumatiky, kuchynský olej a pod.), je možné odovzdať v zberných dvoroch.

4. Čo je to spätný odber?
Spätný odber sa vzťahuje na elektroodpad z domácností. Ide o odobratie elektroodpadu predajcom od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pričom odovzdávaný elektroodpad má pochádzať z elektrozariadenia rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie.

5. Čo je to biologický odpad?
Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.

6. Čo urobiť s použitým kuchynským olejom?

Vhodným riešením je použitý kuchynský olej priebežne zbierať do vhodnej uzatvárateľnej nádoby, napríklad PET fľaše, a tú po naplnení odovzdať na zbernom dvore.

7. Čo s elektroodpadom z domácností?

Elektroodpad je možné odovzdať predajcovi na predajných miestach pri kúpe nového spotrebiča v rámci spätného odberu, prípadne zaniesť na zberný dvor, alebo využiť možnosť odovzdania elektroodpadu v rámci zberných akcií organizovaných mestom alebo obcou.

8. Čo urobiť so starými batériami?
Použité prenosné batérie a akumulátory je možné bezplatne odovzdať predajcovi priamo na predajnom mieste, na zbernom dvore, podnikateľovi s oprávnením na výkon zberu použitých batérií a akumulátorov, alebo zhodnocovateľovi, s potrebným oprávnením.
Použité automobilové a priemyselné batérie a akumulátory je ich držiteľ povinný odovzdať prevádzkovateľovi zariadenia, ktorý je oprávnený vykonávať zber použitých priemyselných alebo automobilových batérií a akumulátorov, alebo zhodnocovateľovi použitých batérií a akumulátorov, ktorý má oprávnenie na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov.

9. Čo je drobný stavebný odpad?
Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do jedného metra kubického ročne od jednej fyzickej osoby, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie.

10. Čo urobiť s objemným odpadom?
Objemný odpad je odpad, ktorý kvôli svojim rozmerom a hmotnosti nie je možné odnášať do bežných zberných nádob a kontajnerov. Patrí sem napríklad: nábytok, koberce, sanitárna keramika, objemné obaly a pod.
Obec je povinná zabezpečiť najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. V prípade potreby je možne tento odpad odovzdať aj v zberných dvoroch alebo veľkoobjemových kontajneroch, ak sú obcou zriadené.

11. Čo urobiť so starými vozidlami?

Majiteľ starého vozidla, ktoré je odpadom, je povinný odovzdať kompletné staré vozidlo osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. Potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom je potrebné predložiť na dopravnom inšpektoráte. Do splnenia tejto povinnosti musí držiteľ takéhoto vozidla zabezpečiť jeho odstránenie z miesta, na ktorom by mohlo poškodzovať alebo esteticky narúšať životné prostredie.

12. Čo sú zberné dvory a na čo slúžia?
Zberné dvory sú miesta, ktoré občanom daného mesta alebo obce slúžia na zber určených druhov odpadu. Jedná sa hlavne o odpad, ktorý nie je možné vyhodiť do bežných kontajnerov na odvoz zmesového komunálneho odpadu z dôvodu jeho množstva, objemu alebo charakteru. Najčastejšie sa na zberných dvoroch zbierajú nasledovné druhy odpadov:

 • objemný odpad,
 • drobný stavebný odpad,
 • elektroodpad,
 • pneumatiky,
 • autobatérie,
 • biologicky rozložiteľný odpad,
 • papier, plast, sklo a ostatné využiteľné suroviny.

Zároveň však platí, že nie každý zberný dvor je vybavený na zber všetkých druhov odpadov. Z tohto dôvodu by súčasťou každého zberného dvora mala byť informačná tabuľa, ktorá okrem zoznamu zbieraných druhov odpadov mala poskytne občanom ďalšie potrebné údaje ako názov prevádzkovateľa zberného dvora, meno zodpovednej osoby, otváracie hodiny a pod.

13. Čo je to množstvový zber odpadov?

Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom pôvodca odpadov platí poplatok podľa množstva odpadov vyprodukovaných za daný čas. Tento poplatok sa ustanovuje podľa Zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

14. Kam nahlásiť čiernu skládku odpadu?
V prípade, že občan nájde vo svojom okolí čiernu skládku odpadu, mal by o tejto skutočnosti upovedomiť obec na území ktorej sa čierna skládka nachádza alebo príslušný okresný úrad (odbor starostlivosť o ŽP). Prípadne ju nahlásiť prostredníctvom mobilnej aplikácie ThrashOut.

15. Kto je povinný platiť príspevok do Recyklačného fondu?
Príspevok sú povinný platiť výrobcovia a dovozcovia komodít stanovených zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o  výrobcov a dovozcov olejov, pneumatík, viacvrstvových kombinovaných materiálov, kovových obalov, plastov, papiera, skla, batérií a akumulátorov, vozidiel a elektrozariadení. Bližšie informácie www.recfond.sk.

16. Čo znamená rozšírená zodpovednosť výrobcu?
Rozšírená zodpovednosť výrobcu je definovaná  Článkom 8 Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc. Rozšírená zodpovednosť výrobcu spočíva v možnosti členských štátov EÚ prijať opatrenia, na základe ktorých výrobcovia a dovozcovia nesú zodpovednosť za nakladanie s odpadom z výrobkov, ktoré uviedli na trh. Okrem spätného odberu výrobkov a odpadu, ktorý zostane po použití týchto výrobkov zahŕňa napríklad aj nakladanie s týmto odpadom a celkovú finančnú zodpovednosť za tieto činnosti.

17. Aké sú ciele odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov?
Podľa § 3 ods. 5 zákona č. 223/2001 Z. z. cieľom odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov je do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu komunálnych odpadov ako papier, kov, plasty a sklo najmenej na 50 % hmotnosti vzniknutých odpadov.


 

Nový Príspevok

V prípade, že chcete byť upovedomený o reakcii na Vašu otázku, zaregistrujte sa alebo zadajte svoj mail.

Komentáre