Vyhľadávanie

Workshop o IS EZ

06.12.2018 - 06.12.2018 SAŽP, Tajovského 28, Banská Bystrica


V rámci národného projektu 3 INFOAKTIVITY vás pozývame na workshop – pracovné stretnutie venované Informačnému systému environmentálnych záťaží. Termín školenia: štvrtok 6. 12. 2018 v čase od 10.00 do 12.30
Stretnutie je určené pracovníkom Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Lektori zo SAŽP priblížia ISEZ ako užitočný pracovný nástroj. Odznejú aj informácie o aktuálnych zmenách v právnych predpisoch týkajúcich sa EZ a o projektoch v oblasti EZ. Prihlasovanie do pondelka 3. decembra 2018 na adrese: elena.bradiakova@sazp.sk Tešíme sa na stretnutie.

http://www.sazp.sk/projekty-eu/zlepsenie-informovanosti-a-poskytovanie-poradenstva.html

APEL 2018

04.12.2018 - 04.12.2018 Hotel Devín, Bratislava


Program konferencie:

  • EIA - Informácia o stave prípravy nového zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (Ing. Roman Skorka, riaditeľ Odboru posudzovania vplyvov na ŽP MŽP SR)
  • Ovzdušie I. - Novela zákona č. 137/2010 o ovzduší účinná od 1. 7. 2018 (Ing. Zuzana Kocunová, riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia MŽP SR)
  • Ovzdušie II. - Návrh Národného programu znižovania emisií a Stratégie na zlepšenie kvality ovzdušia (Ing. Zuzana Kocunová, riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia MŽP SR)
  • Odpady I. - Novela Zákona č. 79/2015 o odpadoch účinná od 1. 1. 2019 (Ing. Peter Šimurka, riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva MŽP SR)
  • IPKZ - Novela Zákona o IPKZ č. 39/2013 účinná od 1. 7. 2018 (odbor IPKZ MŽP SR)
  • Odpady II. - Nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadu účinný od 1. 1. 2019 (Mgr. Janette Smažáková, Odbor legislatívy MŽP SR)
  • Legislatíva - Legislatívne zámery MŽP na rok 2019 (JUDr. Daniela Medžová, generálna riaditeľka Sekcie legislatívy a práva MŽP SR)
Viac informácií: Program, http://www.ekonferencia.sk/

Organizátor:EKOS plus
Telefón:0948 013 089,
E-mail:vincent.susol@ekosplus.sk