Vyhľadávanie

Výtvarná súťaž MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS vyhlásená!

22.01.2019 - 22.03.2019 Slovenské banské múzeum-Galéria Jozefa Kollára

XXI. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS so zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu – téma ročníka: Máme plán B? Vedci aj aktivisti bijú na poplach. Človek sa voči Zemi dlhodobo správa bezohľadne. Dôsledky klimatických zmien začíname pociťovať aj v bežnom živote. Odborníci prestávajú byť optimisti, hrozia kolapsom. Aký máme plán? Čo môžeme urobiť každý deň? Pozorujme! Každý deň môžeme vnímať krásu prírody, jej energiu, zázračné usporiadanie, ale aj jej zraniteľnosť. Pomáhajme! Každý z nás denne produkuje odpad. Triedenie a recyklovanie odpadu by sa malo stať samozrejmosťou. Nezabúdajme, že príroda je našim domovom a jej zdroje nám zatiaľ poskytujú všetko pre naplnený život. Výtvarná súťaž je výzvou pre malých aj veľkých autorov či kolektívy, aby sa pokúsili prostredníctvom tvorby zdieľať nadšenie a radosť z čistej prírody, ale aj apelovať na jej krehkosť a potrebu ochrany. Všetky informácie: www.muzeumbs.sk, pozvánka

Workshop pre geológov I. a II.

21.11.2018 - 23.11.2013 GRAND HOTEL BELLEVUE****, Horný Smokovec 21, Vysoké Tatry


Workshopy sú určené pre cieľovú skupinu osôb s odbornou spôsobilosťou podľa geologického zákona v znení neskorších predpisov.
Témy:
SEKCIA 1: Kam smerujeme v manažmente environmentálnych záťaží?
SEKCIA 2: Metodický pokyn na prieskum znečisteného územia – prečo pripravujeme nový?
SEKCIA 3: Analýza rizika znečisteného územia – ako ďalej?

Telefón:048/43 74 165
E-mail:frantisek.siska@sazp.sk
http://globus.enviroportal.sk/prihlaska/

ODPADY 2018

26.04.2018 - 27.04.2018 Hotel Dixon, Banská Bystrica


Konferencia s medzinárodnou účasťou ODPADY 2018 sa bude venovať problematike odpadov z viacerých pohľadov i krajín. Súčasťou konferencie bude predstavenie a krst aktualizovaného Komentára k zákonu o odpadoch z dielne pracovníkov MŽP SR a SIŽP.

Hlavné témy:

 • Legislatíva a aplikačná prax (“waste package” a obehová ekonomika, aplikačná novela zákona o odpadoch a pripravovaná novela zákona, aktuálny stav odpadového hospodárstva,novela zákona o poplatkoch – skládkovací poplatok, Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH),aktuálne výzvy OPKŽP a EF pre oblasť odpadového hospodárstva, Program predchádzania vzniku odpadu 2019 – 2025),
 • Inovatívne technológie (informácie o progresívnych technológiách a projektoch v rámci SR a EÚ, zariadenia na materiálové zhodnocovanie odpadov, vývoj technológií v oblasti termického zhodnocovania, využitie energie z odpadov vo vzťahu ku kritériám obehovej ekonomiky, komunálne odpady – projekty progresívnych riešení mestských systémov OH),
 • Druhotné palivá (palivá z odpadu vs druhotné palivá – legislatívny rámec, druhotné palivá a požiadavky REACH,praktické skúsenosti z výroby a uplatňovania druhotných palív).
Viac informácií: Pozvánka

Organizátor:Ekos Plus, Poradca Podnikateľa

Prírode blízka starostlivosť o vegetáciu a zeleň v mestách

26.04.2018 - 26.04.2018 Technická univerzita, Zvolen

Témy:
 • Skúsenosti zo zavádzania opatrení prírode blízkej údržby zelene v bratislavských mestských častiach
 • Význam a podpora vciel, opelovacov a iného hmyzu v mestách
 • Manažment kvitnúcich lúk, trávnikov a druhovo bohatých porastov v meste
 • Príklady dobrej praxe zo zahranicia
 • Prehliadka strešnej záhrady
Viac informácií: https://mestske-vcely.sk/

Doprava 2018

26.04.2018 - 26.04.2018


Predstavuje aktuálne problémy a riešenia, ktoré ovplyvňujú podnikateľskú činnosť dopravných spoločností.
Cieľová skupina: riaditelia prepravných, zasielateľských, dopravných spoločností, právnických kancelárií, medzinárodných spoločností, verejná správa, dopravné podniky

Viac informácií: https://konferencie.hnonline.sk

Water & Energy

24.04.2018 - 26.04.2018 Belehrad, Srbsko

Medzinárodná konferencia
Viac informácií: www.renexpo-belgrade.com


Organizátor:Trade Fairs and Conferences

FUTURE IT

24.04.2018 - 24.04.2018 Hotel PARK INN Bratislava


Držať v dnešnej dobe krok s modernými technológiami je už nutnosťou. Platí to aj pre podnikanie, kde sa často riešia otázky ako zvýšiť produktivitu alebo byť bližšie k zákazníkom. Vytvára sa potreba integrácie nových, efektívnejších technológií, ktoré by uľahčili prácu a zároveň stimulovali podnikanie.
Cieľová skupina: IT, marketing, média, štátna a verejná správa


Viac informácií: https://konferencie.hnonline.sk

Životné prostredie - problémy a možnosti riešenia

18.04.2018 - 20.04.2018 Hotel Toliar, Štrbské Pleso

8. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

Hlavné témy:
 • Problémy životného prostredia priemyselnej a urbanizovanej krajiny
 • Súčasný stav v legislatíve odpadového hospodárstva, ochrany zložiek ŽP
 • Čistenie odpadových vôd
 • Nové technológie spracovania odpadov a degradácie kontaminovaných látok
 • Materiálové a energetické zhodnocovanie odpadov
 • Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom
 • Zneškodňovanie odpadov
 • Priemyselné havárie
 • Staré environmentálne záťaže
 • Sanácia a rekultivácia
 • Environmentálny manažment
 • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Viac informácií: pozvánka

Organizátor:ELSEWA, s. r. o.

Smart Energy Forum Slovakia 2018

18.04.2018 - 18.04.2018 Technopol, Bratislava

3. Ročník konferencie sa zameria na:

 • Energetické zmeny za účasti štátu. Ako štát ovplyvní novú energetiku a ako pomôže zaujať Slovensku a slovenskému priemyslu významnú úlohu.
 • Ako decentralizovaná, distribuovaná, riadená - jednoducho povedané Smart - energetika pomôže firmám a domácnostiam.
 • Čo Slovensko a okolie vie pre túto rastúcu oblasť ľudskej činnosti ponúknuť za technológie.
Viac infromácií: http://www.smartenergyforum.sk/

 
Organizátor:EnergiaWeb