Vyhľadávanie

Workshop pre geológov I. a II.

21.11.2018 - 23.11.2013 GRAND HOTEL BELLEVUE****, Horný Smokovec 21, Vysoké Tatry


Workshopy sú určené pre cieľovú skupinu osôb s odbornou spôsobilosťou podľa geologického zákona v znení neskorších predpisov.
Témy:
SEKCIA 1: Kam smerujeme v manažmente environmentálnych záťaží?
SEKCIA 2: Metodický pokyn na prieskum znečisteného územia – prečo pripravujeme nový?
SEKCIA 3: Analýza rizika znečisteného územia – ako ďalej?

Telefón:048/43 74 165
E-mail:frantisek.siska@sazp.sk
http://globus.enviroportal.sk/prihlaska/

Obstarávajme ohľaduplne k životnému prostrediu

20.09.2017 - 20.09.2017 Lesy SR, OZ Žilina, Nám. M. R. Štefánika 1, Žilina


Slovenská agentúra životného prostredia s Ministerstvom životného prostredia SR aj v tomto roku realizuje bezplatné odborné semináre spojené s praktickými príkladmi v oblasti zeleného verejného obstarávania.
Cieľom seminára je priblížiť verejným inštitúciám problematiku zeleného verejného obstarávania, jeho prínosy, oboznámiť účastníkov s možnosťami uplatňovania environmentálnych charakteristík v súťažných podkladoch, predstaviť environmentálne značky na obstarávaných produktoch a ukázať príklady z praxe ako inšpiráciu.
Vzhľadom na obmedzenú kapacitu, je potrebné vopred sa zaregistrovať.
Viac informácií: http://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/zelene-verejne-obstaravanie-gpp/seminare.html

Organizátor:SAŽP, MŽP SR

REMTECH EUROPE – EUROPEAN CONFERENCE ON REMEDIATION MARKETS AND TECHNOLOGIES Ferrara 2017

20.09.2017 - 22.09.2017 Exhibition and Conference Centre, Via della Fiera 44124, Ferrara – Italy

The aim of the Conference RemTech Europe is to share information on knowledge, innovation and case histories, to encourage the development of remediation processes and the application of new and sustainable technologies, and to support the encounter between supplies and demands of available services and technologies, public and private. RemTech Europe will take a picture of the European market and the possible evolutionary trends. The themes the Conference highlights, by involving all the leading European stakeholders, are regulations, current standards, fund raising, proven and innovative technologies, best practices introduced by some of the most important key players (public bodies and private companies).

Viac informácií: www.remtechexpo.com
 

Sneh ako ekologický fenomén

19.09.2017 - 21.09.2017 Smolenice, SR


Sneh je výrazný environmentálny faktor pôsobiaci na lokálnej, regionálnej aj globálnej úrovni. Ovplyvňuje prírodné procesy počas celého roka, ale aj fungovanie ľudskej spoločnosti v oblasti produkcie (poľnohospodárskej, lesnej), dopravy, rekreácie a ďalších hospodárskych oblastiach. Sneh a snehová pokrývka spadá medzi pravidelne merané veličiny v rámci štandardného monitorovania životného prostredia. Cieľom podujatia je prezentácia a výmena odborných poznatkov z oblasti merania parametrov snehu a snehovej pokrývky, vplyvu snehu na procesy prebiehajúce v prírode a rôzne oblasti života spoločnosti. Podujatie rovnako ponúka priestor na prezentáciu výsledkov dlhodobých meraní, trendov a nadväzne na ich využitie v environmentálnom modelovaní v prospech rôznych zainteresovaných strán a celej spoločnosti.
Viac informácií: http://www.sbks.sk/smolenice2017.php

Organizátor:Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská bioklimatologická spoločnosť, Česká bioklimatologická spoločnosť, Ústav vied o Zemi SAV, COST ES 1404
Telefón:037 641 5614

CAM2017 - Konferencia - akcesorické minerály

13.09.2017 - 19.09.2017 Viedeň, Rakúsko

Obstarávajme ohľaduplne k životnému prostrediu

13.09.2017 - 13.09.2017 Grösslingová 35, Bratislava 1


Slovenská agentúra životného prostredia s Ministerstvom životného prostredia SR aj v tomto roku realizuje bezplatné odborné semináre spojené s praktickými príkladmi v oblasti zeleného verejného obstarávania.

Cieľom seminára je priblížiť verejným inštitúciám problematiku zeleného verejného obstarávania, jeho prínosy, oboznámiť účastníkov s možnosťami uplatňovania environmentálnych charakteristík v súťažných podkladoch, predstaviť environmentálne značky na obstarávaných produktoch a ukázať príklady z praxe ako inšpiráciu.
Vzhľadom na obmedzenú kapacitu, je potrebné vopred sa zaregistrovať.

Viac informácií: http://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/zelene-verejne-obstaravanie-gpp/seminare.html

Organizátor:MŽP SR, SAŽP

APLIKOVANÁ ORNITOLÓGIA 2017

08.09.2017 - 08.09.2017 TU, Zvolen


Pozývame Vás na 28. stredoslovenskú ornitologickú konferenciu Aplikovaná ornitológia 2017, venovanú 90. narodeninám významného slovenského zoológa prof. Ing. Jozefa Sládeka, CSc., ktorá sa uskutoční v priestoroch TU vo Zvolene dňa 8. septembra 2017.
Viac informácií: http://www.vtaky.sk/announcements/show/248/Pozvanka-na-28-stredoslovensku-ornitologicku-konferenciu-vo-Zvolene-8-september-2017

Organizátor:Lesnícka fakulta TU vo Zvolene, Ústav ekológie lesa SAV, Stredoslovenská pobočka SOS, Slovenská ornitologická spoločnosť/ BirdLife Slovensko
E-mail:leso@tuzvo.sk

Rýchlorastúce dreviny a byliny pestované na energetické účel

07.09.2017 - 08.09.2017

Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bude prezentovať výsledky výskumu v oblasti pestovania a využitia rýchlorastúcich drevín (RRD) a bylín, ako aj konverzie biomasy na energonosiče s vyššou energetickou hustotou. Ďalším cieľom bude poukázať na perspektívy lokálnej energetiky, energetické, ekonomické, legislatívne opatrenia, scenáre o vplyve pestovania na biodiverzitu, potenciálnej invazivite RRD, zmeny v krajine a životnom prostredí. Medzinárodná vedecká konferencia je určená pre vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov, odborníkov z praxe, študentov doktorandského štúdia, ako aj odbornú verejnosť.
Viac informácií: https://www.uniag.sk/sk/kalendar-udalosti/?day=20170907

Organizátor:SPU Nitra