Vyhľadávanie

Stretnutie členov národnej hodnotiacej komisie, odborné a metodické školenie hodnotiteľov súťaže Dedina roka 2017

11.05.2017 - 11.05.2017

Viac informácií: www.obnovadediny.sk

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Medzinárodná konferencia EIA/SEA 2017

17.05.2017 - 18.05.2017 Ostrava, ČR

Hlavními tématy konference EIA/SEA 2017 budou:
  • Legislativní rámec SEA a EIA tj. nový zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, návrh zákona o liniových stavbách
  • SEA a EIA v dopravě
  • EIA pro záměry malého rozsahu (např. bod 10.6 přílohy č. 1 zákona o posuzování)
  • Další související aspekty – hodnocení klimatických rizik, požadavky rámcové směrnice o vodách
Viac informácií: pozvánka,http://rceia.cz/konference-2/


Organizátor:Regionální centrum EIA, s. r. o.

Ekotopfilm-Envirofilm 2017

22.05.2017 - 26.05.2017 Bratislava, Banská Bystrica Organizátor:MŽP SR, SAŽP

Seminár v oblasti environmentálnych záťaží

23.05.2017 - 23.05.2017 Cikkerova sieň historickej Radnice, Námestie SNP 1, Banská Bystrica

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti pracujúcej v oblasti environmentálnych záťaží (EZ) – zamestnancom štátnej správy a miestnej samosprávy na úseku EZ, predstaviteľom geologických firiem, akademickej verejnosti a NGO či držiteľom EZ. Program podujatia – • predstavenie aktuálneho strategického dokumentu v oblasti EZ – Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží 2016 – 2021, • podpora riešenia environmentálnych záťaží prostredníctvom nového Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020, • pripravovaná novelizácia zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. • prezentácia úspešných projektov v oblasti environmentálnych záťaží – projekty prieskumov, sanácií a monitoringu EZ na území Slovenska finančne podporené v rámci Operačného programu Životné prostredie 2007 – 2013, • informácie o medzinárodnej spolupráci SAŽP v oblasti EZ. Účasť na seminári je bezplatná.
Viac informácií: www.sazp.sk

XXI. ročník konferencie Krajina - Človek - Kultúra 2017

24.05.2017 - 25.05.2017


Odborná konferencia sa koná v rámci implementácie Európskeho dohovoru o krajine v SR, bude zameraná na starostlivosť o krajinu – jej ochranu, manažment a plánovanie (sprievodné podujatia MFF).
 

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Workshop pre prijímateľov NFP v rámci OP KŽP

25.05.2017 - 25.05.2017 Okresný úrad Banská Bystrica

Cieľom workshopu je zhodnotenie doterajšej implemenácie OP KŽP, poskytnutie najnovších poznatkov a skúseností prijímateľom NFP, poukázanie na kritické oblasti v procese VO, vytvorenie priestoru pre riešenie individuálnych požiadaviek s kompetentnými zástupcami SAŽP a predstavenie úspešných projektov v realizácii.

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia