Vyhľadávanie

Víkend plný zoohier

27.05.2017 - 28.05.2017
Festival kumštu remesla a zábavy

26.05.2017 - 27.05.2017 Slovenské banské múzeum-Starý zámok
Slovenské banské múzeum a o.z. Iniciatíva za živé mesto srdečne pozývajú do Starého zámku, kde sa 26. a 27. mája 2017 uskutoční 20. ročník Festivalu kumštu remesla a zábavy. Zabavia vás a aj poučia: skupina historického šermu VIA HISTORICA, Divadlo PIKI - Elá Hop,tradičné bábkové divadlo TYjÁTR, Divadlo na hojdačke, Túlavé divadlo, Duo Kyselí Krastafci- žonglérsko – akrobatická show, Banskoštiavnický banícky živý orloj, CORNA MUSICA, KORBEN DALLAS a ďalšie atrakcie.... Zažiť môžete (a možno aj vyskúšať si) majstrovstvo tradičného tesárstva, šindliarstva, hrnčiarstva, medovnikárstva, košikárstva, tkáčstva, kováčstva, výroby hlinených fajok „štiavničiek“ , tiež sokoliarstva a ďalších starých remesiel. Viac informácií: www.muzeumbs.sk, enviro@muzeumbs.sk

Workshop pre prijímateľov NFP v rámci OP KŽP

25.05.2017 - 25.05.2017 Okresný úrad Banská Bystrica

Cieľom workshopu je zhodnotenie doterajšej implemenácie OP KŽP, poskytnutie najnovších poznatkov a skúseností prijímateľom NFP, poukázanie na kritické oblasti v procese VO, vytvorenie priestoru pre riešenie individuálnych požiadaviek s kompetentnými zástupcami SAŽP a predstavenie úspešných projektov v realizácii.

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

XXI. ročník konferencie Krajina - Človek - Kultúra 2017

24.05.2017 - 25.05.2017


Odborná konferencia sa koná v rámci implementácie Európskeho dohovoru o krajine v SR, bude zameraná na starostlivosť o krajinu – jej ochranu, manažment a plánovanie (sprievodné podujatia MFF).
 

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

Obstarávajme ohľaduplne k životnému prostrediu

24.05.2017 - 24.05.2017 Technická univerzita, Letná 9, Košice

Slovenská agentúra životného prostredia s Ministerstvom životného prostredia SR aj v tomto roku realizuje bezplatné odborné semináre spojené s praktickými príkladmi v oblasti zeleného verejného obstarávania.
Cieľom seminára je priblížiť verejným inštitúciám problematiku zeleného verejného obstarávania, jeho prínosy, oboznámiť účastníkov s možnosťami uplatňovania environmentálnych charakteristík v súťažných podkladoch, predstaviť environmentálne značky na obstarávaných produktoch a ukázať príklady z praxe ako inšpiráciu.
Vzhľadom na obmedzenú kapacitu, je potrebné vopred sa zaregistrovať.
Viac informácií: http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=2517

Organizátor:SAŽP, MŽP SR

Seminár v oblasti environmentálnych záťaží

23.05.2017 - 23.05.2017 Cikkerova sieň historickej Radnice, Námestie SNP 1, Banská Bystrica

Seminár je určený širokej odbornej verejnosti pracujúcej v oblasti environmentálnych záťaží (EZ) – zamestnancom štátnej správy a miestnej samosprávy na úseku EZ, predstaviteľom geologických firiem, akademickej verejnosti a NGO či držiteľom EZ. Program podujatia – • predstavenie aktuálneho strategického dokumentu v oblasti EZ – Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží 2016 – 2021, • podpora riešenia environmentálnych záťaží prostredníctvom nového Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020, • pripravovaná novelizácia zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. • prezentácia úspešných projektov v oblasti environmentálnych záťaží – projekty prieskumov, sanácií a monitoringu EZ na území Slovenska finančne podporené v rámci Operačného programu Životné prostredie 2007 – 2013, • informácie o medzinárodnej spolupráci SAŽP v oblasti EZ. Účasť na seminári je bezplatná.
Viac informácií: www.sazp.sk

Ekotopfilm-Envirofilm 2017

22.05.2017 - 26.05.2017 Bratislava, Banská Bystrica Organizátor:MŽP SR, SAŽP

Noc múzeí a galérií v Slovenskom banskom múzeu

20.05.2017 - 20.05.2017 Slovenské banské múzeum, Kammerhof

Slovenské banské múzeum ponúkne počas Noci múzeí a galérií 2017 bohatý program v 4 svojich expozíciách. Expozície Kammerhof a Berggericht budú prepojené hrou s názvom HRA O CITRÓNY, počas ktorej si návštevníci pokúsia vybojovať svoju Pozíciu u Dvora, spoznajú aké bolo mať za mamu Imperátorku, koľko ľudí bolo treba na stavbu slávobrány, v akých perinách spali princovia, ale aj zistia, aký zákusok mala Mária Terézia najradšej. Hra bude prebiehať od 16:00 do 21:00 hod. so začiatkom v Kammerhofe. V Galérii Jozefa Kollára je pripravený bohatý program pod názvom 3„ K ” MENU- Kabinet ilustrácie II.- vernisáž, Kostol v srdci mesta- prezentácia knihy, Koncert- GENIUS LOCCI. V Expozícii uhoľného baníctva na Slovensku, Handlová bude možnosť prehliadky až do 19:00 hod. Vstupné: 2,00 €/osoba Info: propagacia@muzeumbs.sk, 045/6949418, www.muzeumbs.sk

 

Motýle exotických trópov

19.05.2017 - 31.05.2017 Botanická záhrada UPJŠ, Košice

Výstava zahŕňa viac ako 3000 jedincov a 100 druhov motýľov pochádzajúcich z tropických oblastí Ameriky, Austrálie, Afriky a Ázie. Vo vestibule je zároveň sprístupnená prezentácia preparovaných motýľov. ,,Okrem kukiel, ktoré už dlhodobo objednávame z chovateľskej farmy vo Veľkej Británii sme začali spoluprácu aj s chovateľskou farmou v exotickej Kostarike," uviedol vedúci oddelenia dekoratívnej flóry Botanickej záhrady Robert Gregorek. Medzi objednanými kuklami sú aj druhy motýľov, ktoré na výstave ešte dosiaľ neboli prezentované. V rámci jubilejného ročníka výstavy pripravili organizátori aj novinku - vývin hmyzu v špeciálne pripravených viváriách. Návštevníci tak môžu pozorovať priebeh celého cyklu vývinu, od vajíčka až po dospelého jedinca.
Viac informácií: https://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada/


Organizátor:Botanická záhrada UPJŠ, Košice

Ekojarmok

18.05.2017 - 18.05.2017 Považská Bystrica


V rámci významných dní životného prostredia sa každoročne organizuje ekojarmok. Cieľom ekojarmoku je oboznámenie širokej  verejnosti prostredníctvom posterov, plagátov s  aktuálnymi environmentálnymi témami. Sprievodným podujatím v aule Okresného úradu Považská Bystrica bude premietanie filmov s environmentálnym zameraním pre verejnosť.  Ako na každom správnom jarmoku, ani tu nechýbajú symbolické obchody –  stánky, v ktorých žiaci základných škôl  okresu budú vystavovať svoje plagáty.

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia, Okresný úrad Považská Bystrica

Medzinárodná konferencia EIA/SEA 2017

17.05.2017 - 18.05.2017 Ostrava, ČR

Hlavními tématy konference EIA/SEA 2017 budou:
  • Legislativní rámec SEA a EIA tj. nový zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, návrh zákona o liniových stavbách
  • SEA a EIA v dopravě
  • EIA pro záměry malého rozsahu (např. bod 10.6 přílohy č. 1 zákona o posuzování)
  • Další související aspekty – hodnocení klimatických rizik, požadavky rámcové směrnice o vodách
Viac informácií: pozvánka,http://rceia.cz/konference-2/


Organizátor:Regionální centrum EIA, s. r. o.

Stretnutie členov národnej hodnotiacej komisie, odborné a metodické školenie hodnotiteľov súťaže Dedina roka 2017

11.05.2017 - 11.05.2017

Viac informácií: www.obnovadediny.sk

Organizátor:Slovenská agentúra životného prostredia

ZOO Bojnice: Otvorene letnej turistickej sezóny

01.05.2017 - 01.05.2017 ZOO Bojnice

Program:
10:00 Slávnostné otvorenie
10:15 Odhalenie mena novej pandy červenej
10:45 Komentované kŕmenie lemurov
11:30 Tréning sloníc
13:00 Medvedí ,,basketbal"

V čase od 10:00 do 14:00 hodiny je pripravená zvieracia autogramiáda.

Organizátor:ZOO Bojnice