X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Indikátory zeleného rastu

English

Slovenská republika patrí medzi 34 krajín, ktoré prijali Deklaráciu OECD o zelenom raste z 25. júna 2009. Pripojením k tejto deklarácii Slovensko uznalo, že najvýznamnejšie výzvy, ktorým v dnešnej dobe čelia všetky krajiny sú práve tie ekonomické, environmentálne a sociálne. Slovensko tak prejavilo ambíciu implementovať Stratégiu zeleného rastu do svojho politického systému. V tomto kontexte je SR taktiež viazaná závermi summitu RIO+20 a ďalšími koncepčnými a strategickými dokumentmi EÚ, OECD a OSN.

Pre účinnú implementáciu zelených iniciatív je potrebné pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie účinnosti zavádzaných nástrojov a opatrení. Výsledky monitorovania by mali slúžiť ako širokej verejnosti tak aj politikom pri rozhodovaní o ďalšom smerovaní a prijímaných postupoch. Súbor indikátorov zeleného rastu, zostavených na základe metodiky OECD, charakterizuje východiskovú situáciu v SR z pohľadu zeleného rastu a slúžia ako meradlo pri zvažovaní ďalších krokov pri implementácii tejto stratégie a pre komplexné posúdenie smerovania slovenskej ekonomiky do budúcnosti.

Súčasný súbor ukazovateľov zeleného rastu zahŕňa 32 individuálnych ukazovateľov, ktoré sú relevantné v podmienkach SR, štyri z nich sú národné ukazovatele popisujúce dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky.

Indikátor Vyhodnotenie trendu
1. Environmentálna a zdrojová produktivita
Produktivita CO2 a energetická produktivita
Energetická produktivita +
Produktivita CO2 +
Príspevok elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie +
Energetická náročnosť v sektoroch hospodárstva +/-
Podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej spotrebe energie +
Zdrojová produktivita
Množstvo vytvorených komunálnych odpadov a miera ich zhodnocovania +/-
Množstvo vytvorených odpadov bez komunálnych odpadov a miera ich zhodnocovania +/-
Materiálová produktivita +
Bilancia dusíka a fosforu +/-
Produktivita vody +/-
2. Základňa prírodného bohatstva
Obnoviteľné zdroje
Porastové zásoby lesov +
Vývoj plôch lesných pozemkov +
Intenzita využívania povrchových vodných zdrojov +/-
Intenzita využívania podzemných vodných zdrojov +/-
Neobnoviteľné zdroje
Geologické zásoby nerastných surovín na výhradných ložiskách +/-
Biodiverzita a ekosystémy
Erózia pôdy +/-
Zmeny vo využívaní pozemkov -
Ohrozenosť druhov živočíchov n.a.
Ohrozenosť druhov rastlín n.a.
3. Environmentálna kvalita života
Environmentálne zdravie a riziká
Expozícia obyvateľstva voči znečisteniu ovzdušia polietavým prachom (PM10) -
Kvalita ovzdušia v urbanizovaných oblastiach +
Prístup k environmentálnym službám
Stredná dĺžka života +
Napojenie obyvateľstva na verejnú kanalizáciu +/-
Napojenie obyvateľstva na verejný vodovod +
4. Ekonomické nástroje a politické reakcie
Ceny a dane
Ceny elektriny a plynu pre domácnosti +
Podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP a na celkových daňových príjmoch -
Priemerná cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody +
Inovácie
Výdavky na výskum a vývoj vo vybraných oblastiach +/-
Dobrovoľné ekonomické nástroje
Environmentálne označovanie produktov -
Zelené verejné obstarávanie n.a.
Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) -