X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Indikátory TUR

Jedná sa o vybrané indikátory slúžiace pre potrebu monitorovania a vyhodnocovania smerovania k plneniu princípov TUR (predovšetkým jeho environmentálneho piliera) a dosahovania jeho cieľov v SR.

Okrem environmentálnych ukazovateľov je súbor indikátorov TUR doplnený aj o indikátory so životným prostredím súvisiacimi (v rámci ekonomického, sociálneho a inštitucionálneho piliera).  

V roku 2005 bol v SAŽP vypracovaný iniciatívny návrh nového súboru indikátorov TUR a ich štruktúry a spôsobu prezentácie, ktorý zohľadňoval indikátory Agendy 21, indikátory RIO+10 procesu, Lisabonské indikátory EÚ, indikátory stratégie EÚ pre TUR – 2001 (stratégia revidovaná v roku 2006) a indikátory sledované a vyhodnocované na úrovni OSN ako UN CSD indikátory (2001).

Environmentálny pilier TUR Ekonomický pilier TUR Sociálny pilier TUR Inštitucionálny pilier TUR