X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Kľúčové indikátory

English

Účelom vybraných kľúčových indikátorov (KI) je zlepšenie informovanosti odbornej aj laickej verejnosti o životnom prostredí v Slovenskej republike poukazujúc na aktuálne environmentálne problémy. Vybrané kľúčové indikátory poskytujú stabilný základ hodnotenia pokroku v stave životného prostredia a patria k prioritným témam na dosiahnutie stanovených cieľov smerom k udržateľnému rozvoju na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Súbor kľúčových indikátorov zahrňuje 11 tematických oblastí životného prostredia (zložky a faktory ŽP, vrátane nástrojov starostlivosti o ŽP) s celkovým počtom 29 indikátorov.

Ovzdušie Zmena klímy Voda Horninové prostredie Pôda Rastlinstvo, živočíšstvo a chránené časti prírody Odpady Materiálové toky Hluk Ekonomické nástroje Systém environmentálneho manažérstva