X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Požiadavky vyplývajúce zo zákona

Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií (č. 128/2015 Z. z.) a jeho vykonávacia vyhláška (č. 198/2015 Z. z.) špecifikujú povinnosti a zodpovednosť prevádzkovateľov a príslušných orgánov štátnej správy v oblasti prevencie a pripravenosti na závažné havárie.

Predmetom právnej úpravy podľa zákona je ustanovenie podmienok a postupu pri prevencii závažných priemyselných havárií v podnikoch s prítomnosťou nebezpečných látok a pripravenosť na ich zdolávanie a na obmedzenie ich následkov na život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok v prípade ich vzniku.


Povinnosti:

Autorizácia a odborná spôsobilosť:

Odborná spôsobilosť: