X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Zelené verejné obstarávanie

Zelené verejné obstarávanie (Green Public Procurement - GPP) predstavuje spôsob, ktorým orgány verejnej správy integrujú environmentálne požiadavky do procesu obstarávania. Uplatňovanie zeleného verejného obstarávania podporuje udržateľné využívanie prírodných zdrojov, dosahovanie zmien v správaní, ktoré smeruje k udržateľnej výrobe a spotrebe, a tiež podnecuje inovácie.

SR monitoruje úroveň uplatňovania zeleného verejného obstarávania v kontexte Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2011 - 2015 (NAP GPP II), ktorý schválila vláda SR dňa 18. januára 2012 uznesením č. 22. Tento akčný plán ukladá ministrom a predsedom ústredných orgánov štátnej správy povinnosť uplatňovať princípy zeleného verejného obstarávania v rámci svojej pôsobnosti, a predsedom samosprávnych krajov a predsedovi Združenia miest a obcí Slovenska odporúča uplatňovať GPP v praxi v rámci svojej pôsobnosti.

Viac informácií: www.sazp.sk