Environmentálna výchova a vzdelávanie

Environmentálna výchova vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Ide o rozvíjanie a najmä pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti, ktorý umožňuje sledovať a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom a prostredím, kde sú vzájomne prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne.
Zdroj:
ŠVP - Environmentálna výchova, prierezová téma, 2009

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované: 22. októbra 2012