X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Dokumentačné centrum

Kompletné dokumentácie EIA/SEA v listinnom vyhotovení (zámery, oznámenia, správy o hodnotení) a originály dokumentov (stanoviská dotknutých orgánov, rozsahy hodnotenia, rozhodnutia, záverečné stanoviská, zápisy z verejného prerokovania a iné) z procesu posudzovania vykonané a ukončené Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR) od roku 1994 do konca roku 2007 sú archivované v dokumentačnom centre EIA/SEA na Slovenskej agentúre životného prostredia (SAŽP).

Dokumentácie vykonané a ukončené MŽP SR od 1. 1. 2008 doteraz sú archivované v archíve na MŽP SR, odbore environmentálneho  posudzovania v Bratislave. Dokumentácie procesu posudzovania vykonávané okresnými úradmi sú archivované na príslušných úradoch, ktoré posudzovanie vykonali.

V dokumentačnom centre EIA/SEA na SAŽP sa okrem evidencie a uchovávania dokumentácie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie sústreďuje aj dostupná literatúra zaoberajúca sa procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie, materiály z domácich a zahraničných projektov týkajúce sa procesu posudzovania, metodické príručky, brožúry, propagačné materiály a videofilmy.

 

Kontakt

Ing. Katarína Kováčová
Ing. Andrea Saxová
Slovenská agentúra životného prostredia
Oddelenie environmentálnych služieb
Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
E-mail:eia@sazp.sk
www.sazp.sk