Diskusné fórum

Posledné komentáre

Biota

Ovzdušie

Pôda

Voda

RE:Je potrebné povolenie?

21.02.2014

Povolenie na odber vody nie je potrebné, ak odber spĺňa požiadavku všeobecného užívania vôd podľa § 18 zákona 364/2004 Z. z. o vodách. Ak sa jedná o väčšie odbery, ktoré sú definované v §21 zákona č. 364/2004 Z. z. (osobitne užívanie vôd) na odber vody je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy. V prípade vodných stavieb je potrebné buď povolenie, ak vodná stavba spĺňa podmienky §26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, alebo súhlas, ak stavba spĺňa požiadavku podľa § 27 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. Čo je vodná stavba, je definované v § 52 zákona č. 364/2004 Z. z., v prípade pochybnosti, či sa jedná alebo nejedná o vodnú stavbu, rozhoduje orgán štátnej vodnej správy. Keďže neviem, koľko vody budete odoberať, ani či sa jedná o vodnú stavbu, odporúčam prečítať si §18 zákona č. 364/2004 o vodách. Ak zariadenie spĺňa podmienky tohto paragrafu, povolenie na odber vody nebudete potrebovať. Ak zariadenie nespĺňa podmienku § 18 na všeobecné užívanie vôd, bude treba postupovať podľa § 21 a požiadať o povolenie orgán štátnej vodnej správy (t.j. okresný úrad alebo obec). Tiež treba preveriť, či sa pri inštalácii zariadenia (čerpacej špirály) do vodného toku nebude jednať o vodnú stavbu (viď § 52 zákona č. 364 2004). Ak áno, bude potrebné povolenie alebo súhlas orgánu štátnej vodnej správy (viď § 26 a § 27 zákona č. 364/2004 Z. z.). Odporúčame Vám poradiť sa aj s konkrétnym miestne príslušným orgánom štátnej vodnej správy (t. j. na miestne príslušnom okresnom úrade, ale na obci). Aktuálne znenie zákona nájdete na http://jaspi.justice.gov.sk/. Odpovedala: Ing. R. Grófová

Horninové prostredie