Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030

07.12 2017,

Z uznesenia vlády SR č. 227 z 15. mája 2013, bod B.83. vyplýva povinnosť ministra životného prostredia vypracovať Environmentálnu stratégiu Slovenskej republiky do 31. decembra 2014. Táto povinnosť bola listom predsedu vlády SR č. 11276/2015/KPV presunutá na termín 30.6.2016 a neskôr listom predsedu vlády SR č. 6337/2016/KPV na termín 31.12. 2017.

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) pripravilo v roku 2015 koncepčné podklady pre tvorbu Environmentálnej stratégie Slovenskej republiky a k 1. júnu 2016 zriadilo Inštitút environmentálnej politiky (IEP), ktorý prevzal zodpovednosť za prípravu novej stratégie.

Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) svojím charakterom predstavuje strategický dokument podľa §4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podlieha posudzovaniu vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie.

Environmentálne výzvy, ktorým Slovenská republika čelí, si vyžadujú dlhodobú víziu a strategické smerovanie. Potrebu novej, modernej stratégie environmentálnej politiky, ktorá reflektuje aktuálnu situáciu a urgentné problémy životného prostredia, zdôrazňuje aj fakt, že aktuálna Stratégia environmentálnej politiky bola schválená ešte v roku 1993 a odvtedy nebola aktualizovaná. Stále platná stratégia z roku 1993 obsahuje mnohé neaktuálne témy, navrhuje opatrenia, ktoré boli medzičasom prijaté a chýbajú jej systémové riešenia pre viaceré aktuálne a akútne problémy zložiek životného prostredia. MŽP SR má záujem pripraviť kvalitnú a modernú environmentálnu stratégiu ako strategický dokument pre oblasť životného prostredia s dlhodobými cieľmi zameranými na prechod k zelenému nízkouhlíkovému a inkluzívnemu hospodárstvu.

Pripravovaná Envirostratégia 2030 zadefinuje víziu do roku 2030, identifikuje základné systémové problémy, nastaví ciele pre rok 2030, navrhne rámcové opatrenia na zlepšenie súčasnej situácie a obsiahne aj základné výsledkové indikátory, ktoré umožnia overovať dosiahnuté výsledky.
Základnou víziou Envirostratégie 2030 je dosiahnuť lepšiu kvalitu životného prostredia a udržateľné obehové hospodárstvo využívajúce čo najmenej neobnoviteľných prírodných zdrojov a nebezpečných toxických látok. Ochrana životného prostredia a udržateľná spotreba budú súčasťou všeobecného povedomia občanov aj tvorcov politík. Pomocou predchádzania a prispôsobenia sa klimatickej zmene budú jej následky na Slovensku čo možno najmiernejšie.

Inštitút environmentálnej politiky bol poverený prípravou Envirostratégie 2030 v decembri 2016. IEP koordinoval jej prípravu v spolupráci so 160 členmi zo 7 pracovných skupín. Pri vypracovaní stratégie sa vychádzalo z 85 podkladových dokumentov, ktoré zaslali členovia pracovných skupín a obsahovali stovky opatrení. Každá pracovná skupina zasadala dvakrát. Okrem týchto zasadnutí prebehli aj ďalšie bilaterálne rokovania s jednotlivými členmi skupín a ďalšími odborníkmi. Takisto bolo spracovaných takmer 800 podnetov verejnosti v rámci verejnej konzultácie.
Na základe úlohy B. 43 Uznesenia vlády SR č. 104/2017 k Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie bola Envirostratégia identifikovaná ako verejná politika, ktorá bude tvorená participatívne v spolupráci so zástupcami občianskej spoločnosti. Na tomto procese spolupracuje IEP s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Envirostratégia bola schválená na rokovaní Porady vedenia MŽP SR dňa 9. 11. 2017 pred procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorý bude trvať obdobie 3 až 5 mesiacov, podľa množstva a závažnosti zistení v procese SEA. Následne bude materiál predložený na pripomienkovanie v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Ministerstvo životného prostredia SR v tejto súvislosti oznamuje, že začalo posudzovanie vplyvov tohto strategického dokumentu na životné prostredie. Oznámenie o strategickom dokumente vypracované podľa prílohy č. 2 zákona sa nachádza na webovom sídle MŽP SR a na stránke www.enviroportal.sk/sk/eia. K nahliadnutiu je k dispozícii na adrese Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, Inštitút environmentálnej politiky, pavol.siroky@enviro.gov.sk, tel.: 02/59562214, v pracovné dni od 9:00 do 17:00 h.

Stanoviská k oznámeniu je možné zaslať na adresu Ministerstva životného prostredia SR do 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia.

Oznámenie o strategickom dokumente bolo zverejnené dňa 24. novembra 2017.

Súvisiace odkazy:

Zdroj: MŽP SR

Copyright © 2018

Súvisiace články

Značky

Dokumenty Rezort MŽP SR