Znečisťovatelia sa budú kontrolovať častejšie, sľúbil L.Sólymos aktivistom

26.01 2017, TASR

Prevádzky, ktoré znečisťujú životné prostredie, by sa mali kontrolovať prísnejšie a častejšie. Environmentalistom to prisľúbil minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).

Hlohovec: Na Vlčích horách uskladňovali nebezpečný odpad na bežnej skládke

27.01 2016, TASR

V súvislosti so zásahom na skládke nebezpečného odpadu v Hlohovci na Vlčích horách v novembri uplynulého roka polícia ešte stále čaká na výsledok expertíz. Vyšetrovanie neoprávneného nakladania s odpadmi naďalej podľa krajskej policajnej hovorkyne v Trnave Martiny Kredatusovej prebieha.

V Zbierke zákonov SR vyšla novela zákona o IPKZ

21.10 2015,

V zbierke zákonov bol zverejnený zákon NR SR č. 262/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

IPKZ: Informácia o pripravovanom zasadnutí technickej pracovnej skupiny

11.06 2015, Enviroportal

Informácia o pripravovanom zasadnutí technickej pracovnej skupiny pre revíziu BREF dokumentu Povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel
Dňa 22. júna 2015 o 13.00 hod. sa v Bratislave, v zasadacej miestnosti SIŽP (prízemie č. d. 20) na Jeséniovej ul. 17/D, uskutoční 3. zasadnutie technickej pracovnej skupiny (TPS) pre revíziu referenčného dokumentu k najlepším dostupným technikám týkajúcich sa povrchových úprav s použitím organických rozpúšťadiel (BREF STS).

Aktivity ASPEK-u v procese revízií referenčných dokumentov pre BAT

19.03 2015, Enviroportal

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách kladie prísne požiadavky na uplatňovanie limitných hodnôt emisií, ktoré zabezpečia, že za bežných prevádzkových podmienok emisie nepresiahnu úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými technikami (BAT).

Informácia pre odbornú verejnosť o možnosti pripomienkovať novelu zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ

19.03 2015, Enviroportal

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zverejnený 16. marca 2015 na Portáli právnych predpisov a predložený do medzirezortného pripomienkového konania.

Výzva na prihlásenie sa do pracovnej skupiny pre povrchové úpravy (TPS Povrchové úpravy)

11.11 2014, Enviroportal

Slovenská inšpekcia životného prostredia, útvar integrovaného povoľovania a kontroly, si cestou Ústredia dovoľuje informovať odbornú verejnosť o plánovanom úvodnom pracovnom stretnutí TPS pre činnosť povrchových úprav, ktorá bola zriadená pre práce súvisiace s pripravovanou revíziou referenčného dokumentu o BAT (BREF) s názvom Povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel.

IPKZ: Inšpektori povolili v prvom polroku 2014 činnosť 4 nových prevádzok

02.10 2014, MŽP SR

Dodržiavanie legislatívy v oblasti energetiky, výroby a spracovania kovov, ale aj v priemysle spracovania nerastov, v chemickom priemysle a pri nakladaní s odpadmi. Na tieto činnosti vydáva integrované povolenia Slovenská inšpekcia životného prostredia v zmysle zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia – tzv. zákon o IPKZ.

IPKZ: Správa o prispení priemyslu k emisiám znečisťujúcich látok do ovzdušia a vôd

16.09 2014, Enviroportal

Európska komisia zverejnila výsledky štúdie o prispení priemyslu k emisiám znečisťujúcich látok do ovzdušia a vôd formou záverečnej správy, ktorá vyšla v júni 2014.

SIŽP: Za nedodržanie zákona o IPKZ boli uložené pokuty za vyše 132 tisíc eur

28.03 2014, MŽP SR

V rámci integrovaného povoľovania vydali inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia v minulom roku 534 právoplatných rozhodnutí.