X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Podnikateľ v procese EIA

Podnikateľ v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie môže vystupovať:

Na tomto mieste sa pokúsime prehľadnou formou uviesť povinnosti a práva všetkých budúcich realizátorov - navrhovateľov) činností v určitom území, ktoré môžu podliehať posudzovaniu vplyvov na životné prostredie a zdravie ľudí podľa zákona 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Získate informácie:

  • či vami navrhovaná činnosť podlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,
  • ktorý orgán štátnej správy je pre vašu navrhovanú činnosť príslušným orgánom,
  • o ďalších navrhovaných činnostiach procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré by mohli mať vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí vo vašom okolí.
Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované: 15. októbra 2015