X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Dotknutá obec

Obec, na území ktorej sa má navrhovaná činnosť realizovať a obec, ktorej územie môže vplyv navrhovanej činnosti zasiahnuť.

Napr. pri výstavbe skládky odpadov sa za dotknutú obec nepovažuje len obec, na území ktorej sa navrhuje výstavba skládky, ale i obce, ktoré môžu byť negatívne ovplyvnené dopravou odpadov na skládku; pri výstavbe veterných elektrárni sa za dotknuté obce považujú nielen tie obce, na území ktorých sa veterné elektrárne navrhujú umiestniť, ale i tie obce, z ktorých budú veterné elektrárne viditeľné.