X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Pôsobnosť obce

 • vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom  zákonom č. 543/2002 Z. z.,
 • môže uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom drevina rastie, vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní (§ 47 ods. 2 zákon č. 543/2002 Z. z.),
 • dáva vyjadrenie (§ 9 ods. 1 písm. l zákon č. 543/2002 Z. z.),
 • dáva súhlas (§ 13 ods. 2 písm. a) a § 47 ods. 3 zákon č. 543/2002 Z. z.),
 • prijíma oznámenia (§ 47 ods. 6 a 7 zákon č. 543/2002 Z. z.),
 • koná (§ 47 ods. 7 zákon č. 543/2002 Z. z.),
 • vyznačuje dreviny určené na výrub (§ 47 ods. 8 zákon č. 543/2002 Z. z.),
 • v súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby, starostlivosti o ňu alebo zaplatenie finančnej náhrady (§ 48 ods. 1 zákon č. 543/2002 Z. z.),
 • obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny,
 • vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
 • plní ďalšie úlohy (§ 47, § 48 ods. 3 a § 59 zákon č. 543/2002 Z. z.).

 

Obec môže vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým ustanoví podrobnosti o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene.

Zoznam obcí v Slovenskej republike: Ústredný portál verejnej správy SR