X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Práva občana

Občan v procese posudzovania vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie vystupuje ako verejnosť alebo zainteresovaná verejnosť. Verejnosť je jedna alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, ich združenia, organizácie alebo skupiny. Zainteresovaná verejnosť je verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať záujem na postupoch environmentálneho rozhodovania v tomto procese.

Medzi zainteresovanú verejnosť patrí najmä: