X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Povinnosti občana

Podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v etape vypracovania správy o hodnotení a jej verejného prerokovania sa ustanovuje povinnosť pre štátne orgány (vrátane orgánov štátnej správy životného prostredia), resp. dotknuté orgány, inštitúcie verejného charakteru a verejnosť (právnické aj fyzické osoby) poskytnúť navrhovateľovi na jeho žiadosť všetky dostupné informácie o životnom prostredí, ktoré získali z činnosti financovanej zo štátneho rozpočtu, ak sú tieto informácie nevyhnutné pre vypracovanie správy o hodnotení. Pritom ostávajú nedotknuté osobitné predpisy o ochrane štátneho, hospodárskeho, služobného a obchodného tajomstva. Informácie sa poskytujú za úhradu nákladov spojených s ich odovzdaním. Niektoré osobitosti v poskytovaní informácií z dokumentácie evidovanej a uchovávanej na príslušnom orgáne ustanovuje zákon.