X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Tlačivá a formuláre


Tlačivá a formuláre vyplývajúce z Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín:

  • žiadosť o pridelenie evidenčného čísla (§ 21 ods. 2 písm. j zákona č. 15/2005 Z. z.) (stiahnuť),
  • zoznam colných úradov určených na uskutočnenie kontrol a formalít pri dovoze exemplárov do Spoločenstva a ich vývoze alebo opätovnom vývoze zo Spoločenstva (stiahnuť),
  • žiadosť o vydanie povolenia na dovoz, vývoz a opätovný vývoz exemplárov (stiahnuť),
  • žiadosť na povolenie výnimky zo zákazu na komerčné činnosti alebo na udelenie súhlasu na premiestnenie (stiahnuť),
  • vzor evidenčného zoznamu exemplárov rastlín (stiahnuť),
  • vzor druhovej karty exemplára živočícha (stiahnuť),
  • pokyny pre vyplnenie druhovej karty živočícha (stiahnuť),
  • zoznam druhov, ktorých exempláre sa nezameniteľne neoznačujú, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia na druhovej karte, nevydáva sa preukaz o pôvode a nepodliehajú registrácii (stiahnuť).