| Print

Polyfunkčný komplex, Rendez Vous

 • result.act: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je novostavba polyfunkčného komplexu, ktorá bude poskytovať služby verejnosti (kaviareň, kaderníctvo, banka,...) a zabezpečí možnosť prechodného bývania.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Rača (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: OkÚ Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: B. D. Rača, s.r.o., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 48061093
 • Povoľujúci orgán: 1. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, z hľadiska ochrany vôd, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
  2. MČ BA – Rača, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, Kubačova 21, 831 06 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.03.2017
  Spracovateľ zámeru AQUIFER, s.r.o., Bleduľová 66, 841 08 Bratislava
  Text zámeru
  22.03.2017
  22.03.2017
  22.03.2017