Cieľom Európskeho roka kultúrneho dedičstva je ešte viac podnietiť ľudí, aby objavovali kultúrne dedičstvo Európy a zapájali sa do jeho zveľaďovania, a zároveň posilniť pocit príslušnosti k spoločnému európskemu priestoru. Nachádzame ho nielen v literatúre, umení a predmetoch, ale aj v remeslách, príbehoch, a v prírodných pamiatkach. Súbor interaktívnych máp je určený všetkým, ktorí chcú spoznávať a užívať si kultúrne dedičstvo.

 


Zo súčasných analýz vychádza, že na miestnej úrovni sa emisie z lokálnych kúrenísk a dopravy podieľajú na znečistení ovzdušia viac ako emisie z priemyslu. Priemyselné emisie sa však tiež úplne nestrácajú. Môžu prispievať k zvýšeným hodnotám regionálneho pozadia. Viac informácií o tejto problematike získate na web stránkach MŽP SR a SAŽP: www.minzp.sk/ovzdusie-slovensku.html a http://vykurovanie.enviroportal.sk/.

 


Aká je vaša predstava vody? Dokážete ju zachytiť fotografiou? Európska environmentálna agentúra (EEA) vyhlasuje súťaž WaterPIX o najzaujímavejšiu fotografiu na tému voda. Najlepšie príspevky budú finančne odmenené.
Viac informácií: www.eea.europa.eu
 

Odporúčame z videotéky

Šou s myšou: recyklovanie plastov DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

REACH konferencia

03.09.2018 - 04.09.2018
Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava

Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín

11.09.2018 - 13.09.2018
Ústav ekológie lesa SAV Zvolen

Pracovné ponuky v ŽP

Technológ

4.7.2018,Cloetta Slovakia s.r.o.Levice, Slovensko, okres Levice

VE projektový manažér junior

16.7.2018,Cloetta Slovakia s.r.o.Ulica Zeppelina 5, Levice, Slovensko, okres Levice
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach udeľovania licencií na dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach udeľovania licencií na dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov

15. decembra 2006, Enviroportal

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach pri udeľovaní licencií na dovoz a vývoz poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov a o podmienkach prijímania a vrátenia zábezpek predkladá Ministerstvo pôdohospodárstva SR na základe § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.

Európsky parlament prijal novú európsku chemickú legislatívu REACH Európsky parlament prijal novú európsku chemickú legislatívu REACH

14. decembra 2006, Enviroportal

Európsky parlament v Štrasburgu včera prijal novú európsku chemickú legislatívu, verejnosti známu pod skratkou REACH. Rada Európskej únie prijme REACH oficiálne 18. decembra a celá legislatíva vstúpi do platnosti 1. júna 2007.

Greenpeace pokračuje v boji o Európu bez GM plodín Greenpeace pokračuje v boji o Európu bez GM plodín

14. decembra 2006, Enviroportal

Organizácia Greenpeace rozbehla v týchto dňoch akciu na podporu rakúskych zákazov geneticky modifikovanej kukurice, o ktorých sa má rokovať na najbližšom stretnutí európskej Rady ministrov životného prostredia. Ochranári vyzývajú členské štáty EÚ, aby sa postavili proti návrhu Európskej komisie na zrušenie rakúskych zákazov geneticky modifikovanej kukurice MON 810 a T25. Greenpeace dlhodobo presadzuje, aby každá krajina únie mala právo samostatne rozhodovať o pestovaní geneticky modifikovaných plodín na svojom území.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou osobitnej platby na cukor Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou osobitnej platby na cukor

14. decembra 2006, Enviroportal

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vypracovalo podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z., návrh nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou osobitnej platby na cukor.

Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu

14. decembra 2006, Enviroportal

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vypracovalo podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. návrh nariadenia vlády SR o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu.

Štátna veterinárna a potravinová správa bdie nad zdravím spotrebiteľov Štátna veterinárna a potravinová správa bdie nad zdravím spotrebiteľov

14. decembra 2006, Enviroportal

V novembri 2006 vykonali inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 3 294 kontrol. Z celkového počtu prekontrolovaných objektov 2 747 boli nedostatky zistené v 1 121 prípadoch, čo tvorí 40,8 %. V októbri bol nedostatky zistené až v 42,82 % kontrol.

ZELENÝ SVET 2007 ZELENÝ SVET 2007

13. decembra 2006, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia - Centrum environmentálnej výchovy a propagácie - vyhlasuje XII. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2007, ktorá sa koná pri príležitosti Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2007.

Pripomienkové konanie: Návrh na realizáciu opatrení zabraňujúcich šíreniu biotických škodlivých činiteľov a požiarov v lesoch Slovenska Pripomienkové konanie: Návrh na realizáciu opatrení zabraňujúcich šíreniu biotických škodlivých činiteľov a požiarov v lesoch Slovenska

13. decembra 2006, Enviroportal

Uznesením vlády SR č. 817 zo 4. októbra 2006 k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 64/2006 prijatého na 4. schôdzi NR SR, v bode B.2. bolo uložené ministrovi pôdohospodárstva, ministrovi životného prostredia a podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra predložiť na rokovanie vlády spoločný návrh na realizáciu opatrení zabraňujúcich šíreniu biotických škodlivých činiteľov a požiarov a po schválení vládou predložiť tento návrh Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, do 31. decembra 2006. Uznesenie Národnej rady SR č. 64 zo 7. septembra 2006 bolo prijaté k Správe o priebehu odstraňovania následkov živelnej pohromy a o postupe prác pri ochrane území postihnutých živelnou pohromou.

Konferencia Dekáda výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju v podmienkach Slovenskej republiky Konferencia Dekáda výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju v podmienkach Slovenskej republiky

12. decembra 2006, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) a Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zorganizovali v dňoch 6. až 8. decembra 2006 v Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Harmónia v Modre vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému Dekáda výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju v podmienkach Slovenskej republiky.

Minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa a veľvyslanec SRN Jochen Trebesch sa včera stretli v Bratislave Minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa a veľvyslanec SRN Jochen Trebesch sa včera stretli v Bratislave

12. decembra 2006, Enviroportal

Minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko Jochen Trebesch včera v Bratislave rokovali o otázkach súvisiacich s prioritami nadchádzajúceho nemeckého predsedníctva v EÚ, týkajúcimi sa pôdohospodárstva, a o dvojstrannej spolupráci oboch krajín v tejto oblasti.

Priatelia Zeme - SPZ: Nikde na svete nie je uránová baňa v tesnej blízkosti takej veľkej obývanej aglomerácie... Priatelia Zeme - SPZ: Nikde na svete nie je uránová baňa v tesnej blízkosti takej veľkej obývanej aglomerácie...

11. decembra 2006, Enviroportal

Košice 6. 12. 2006 - Priatelia Zeme - SPZ, Sosna a Greenpeace žiadajú Ministerstvo životného prostredia SR o bezodkladné začatie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v plnom rozsahu vo veci určenia dobývacieho procesu pre zamýšľanú uránovú baňu pri Košiciach.